Teknologia-avusteisen työn uudet muodot ja mahdollisuudet

Robotiikka ja teknologia-avusteinen työ vaatii uudenlaisia tapoja tehdä työtä, jotka tarjoavat myös mahdollisuuksia organisaatioille reagoida muutoksiin paremmin. Näiden keskiössä ovat työnohjaus, verkostot, oppivat ekosysteemit, palvelumuotoilu ja robotiikan ketterät kokeilut.

Hankkeessa järjestettiin kehittäjille aiheeseen liittyviä koulutuksia ja oppivia ekosysteemejä koskevan seminaarin. Hankkeessa toteutettiin myös ketteriä kokeiluja, joilla robotiikkaa tuotiin osaksi koulutusta.

Työnohjaus muutosjoustavuuden tukena

Muutosten yhteydessä sana muutosvastarinta putkahtaa usein esiin muutokseen liittyvien kriittisten äänien selittäjänä. Muutokseen liittyvä kriittisyys on ilmiönä kuitenkin laajempi ja monivivahteisempi kuin yksittäinen sana antaa ymmärtää. Organisaation muutosjoustavuuden kannalta on tarkoituksenmukaista kartoittaa laajasti, miten eri työntekijät muutoksen kokevat.

Työnohjaus on keino tarkastella muutosvastarinnan eri ulottuvuuksia yksilön näkökulmasta. Työnohjauksessa hyödynnettävä sisäisen toimintatilan tarkastelukehys tarjoaa käyttökelpoisen pohjan tehdä näkyväksi ja sanallistaa muutoksen aiheuttamia tuntemuksia ja huolenaiheita. Aihetta avataan laveammin mikrokirjassa Digi2021 julkaistussa artikkelissa Digin silmässä − uudistuva teknologia ja työntekijän sisäinen toimintatila.

Lue Pasi Lankisen kirjoittama artikkeli Digi silmässä – uudistuva teknologia ja työntekijän sisäinen toimintatila. Artikkeli on osa DIGI 2021: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä mikrokirjaa.

DIGI 2021, PDF, Theseus

Verkostot muutosjoustavuuden edistäjinä

Ekosysteemit syntyvät ja kehittyvät merkittävien tavoitteiden ympärille ja ne ovat jatkuvan muutoksen alla. Kyetäkseen toimimaan osana ekosysteemejä organisaation tulee ensin oppia toimimaan tehokkaasti osana erilaisia verkostoja ja hankkia osaaminen ja kehittää kulttuuri, jota verkostoissa tarvitaan.

Oppivat ekosysteemit kehittäjien tukena

Ekosysteemit syntyvät ja kehittyvät merkittävien tavoitteiden ympärille ja ne ovat jatkuvan muutoksen alla. Kyetäkseen Ekosysteemejä tarvitaan, kun käsillä oleva mahdollisuus, haaste tai teema on niin laaja-alainen, ettei yksittäinen toimija pysty sitä täysin ymmärtämään ja kun sen taklaamiseen tarvitaan moniorganisatorista yhteistyötä. Minkälaista on oppiminen ekosysteemeissä ja miksi sitä tarvitaan robotiikassa?

Lue Mikael Seppälän kirjoittama artikkeli Kehittäjien valmiuksia vahvistamalla kohti robotiikan oppivia ekosysteemejä.

Artikkeli, Laurea Journal

Palvelumuotoilu ja robotiikan ketterät kokeilut osana koulutusta

Palvelumuotoilussa pyritään ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kehittämään niihin liittyviä ratkaisuja. Palvelumuotoilussa opitaan kohti ratkaisuja, joten ketterien kokeilujen tekeminen kehitettäviä tuotteiden ja palveluiden suhteen antaa hyödyllistä palautetta niiden jalostamisessa.

Lue Reija Korhosen ja Kirsi Leinosen artikkelit robotiikan kytkemisestä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukseen sekä siinä tehdyistä ketteristä kokeiluista.

Artikkeli, Laurea Journal